مستی شبانه ای عمر جاودانه ای ...
مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه و فیلاان ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
روی مه بنماید تا غمم سر آید حتی :دی ‎- پرنده مهاجر
از اون بالا کفتر میاد چی ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اونم می تونه باشه :))) ‎- پرنده مهاجر