مستی شبانه ای عمر جاودانه ای ...
مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه و فیلاان ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
روی مه بنماید تا غمم سر آید حتی :دی ‎· پرنده مهاجر
از اون بالا کفتر میاد چی ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اونم می تونه باشه :))) ‎· پرنده مهاجر