آقا من اولی که اومدیم اینجا هول هلکی همه رو ساب کردم یعنی افرادی که تو فرفر ساب نداشتم شون. این شاید باعث بشه اونا تو رودر واسی بمونن. اینه که سعی میکنم آنساب کنم شما هم مختارید . طیب اللا انقازکم