گفته میشه داعش تو شماره اخیر نشریه ش ایران رو، بیشتر مورد توجه قرار داده.