پارتی بازی اسمش بد در رفته ملت احساس گناه می کنن بابتش، به خاطر همین از واژه معصوم معرفی بجاش استفاده می کنن.