مکان ابن فرفر در واقع یه شبکه آغشته به احساسات هستش و نقش عواطف بیشتر از عقله اینه که باید این موضوع رو موقع بلاک و ... افراد در نظر گرفت