واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می رسند جق می زنند. بخاطر همینه که دستاشون پینه نداره