تو بازی کلش بعد از اینکه روستای من غارت میشه سکه هاو اکسیرم از بین میره؟