دوران راهنمایی شدم 123 :دی البته اگه فارسی بود شاید بهتر عمل می کردم