موقعی که نوجوان بودم یه بین حزب اللهیا گذاشتن خط ریش و پوشیدن لباس آستین کوتاه زشت و زننده بود منم از اونا تبعیت می کردم که بخاطر یه دوست صمیمی حزب اللهیم بود. بعدش همیشه تو ذهنم بود این که ینی من تا آخر عمرم نمی تونم خط ریش بلند بذارم؟؟ بعد گفتم راه چاره چیه؟ اینکه از حزب اللهیا فاصله بگیرم و اینکه بر این ناتوانی غلبه کنم یه همچین چیزایب