نه مثل اینکه بد نیست چشمام داره عادت می کنه انگار هموم فرندفید تغییر اسم داده