نیست چند وقتیه از فرفر دور بودم نمی تونم باهاش ارتباط دوباره برقرار کنم!!!! چاره چیست؟؟؟!!!!