همش یادم میره فرفری هست.............. درست میگن هر آنکه از دیده رود از دل رود....