یک تعدادی هم هستند که ذاتی از هم بی‌زار بودیم و نه تو فرندفید هم‌دیگر رُ ساب می‌کردیم و نه این‌جا.