خب؛ بیست تا سی ساله‌گی که در تحریم و ا.ن گذشت، سی تا چهل ساله‌گی رُ خدا به‌خیر بگذرونه.