اخیـــــــش اینجـــا دیگه میتــونم کـــش دار مـدل خــودم بنویســـم مثل توییتــر خر نیســـت :دی
دلم تنگ شده بود برا مدل نوشتنت :*** ‎· sepidakkk
اخــی عزیزم :***** ‎· پریســــا