تازه دقتــم کردیــن که فیلتــرم نیست؟:))
تا فردا یا شنبه فیلتره..برادرا هم خبر شدن ‎- Dr Fo
فعلاً فیلتر نیست ‎- جولیا پندلتون