تازه دقتــم کردیــن که فیلتــرم نیست؟:))
تا فردا یا شنبه فیلتره..برادرا هم خبر شدن ‎· Dr Fo
فعلاً فیلتر نیست ‎· جولیا پندلتون