نومیا کلیــد مکان رو از کــی بگیریــم حالا؟ :)) صاحاب اینجا کیه؟
کلید فرفر رو من دارم بیا بنداز ببین نمیخوره به در!؟ ‎- نومیا
بده تست کنیم ‎- پریســــا
سلام ‎- @vanik