برجامم انجــام شــد دیگه بیاین به راه راست هدایــت بشین دســت از این استقــلال ســولاخ برداریـــن! رونوشــت به استقلولی های ساکن مکان :دی
حالا کو تا انجام .... ‎· جولیا پندلتون
لنگی سولاخ قیامت هم بشه بازم سولاخه :)) ‎· نومیا
یعنی از شوما هم سولاخ تر برادرم؟ :))) ‎· پریســــا