یعنــی الان دلار میشــه 1000 تومــن یا 3550 تومـــن؟
گفتن که کمتر از۳۰۰۰نمیشه ولی بیشتر و نمیدنم ‎- جولیا پندلتون
بدرد عمه اشون میخوره پس ‎- پریســــا
آره دیگه/تازه گفتن انتظار معجزه نداشته باشین ‎- جولیا پندلتون
چی بگم!!! ‎- جولیا پندلتون