یعنــی الان دلار میشــه 1000 تومــن یا 3550 تومـــن؟
گفتن که کمتر از۳۰۰۰نمیشه ولی بیشتر و نمیدنم ‎· جولیا پندلتون
بدرد عمه اشون میخوره پس ‎· پریســــا
آره دیگه/تازه گفتن انتظار معجزه نداشته باشین ‎· جولیا پندلتون
چی بگم!!! ‎· جولیا پندلتون