User avatar

ال نینـــو نمیشد بیشتر بارون و برف می اومدا !

Comment

:))

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

نه ؛به ال نینو ربطی نداره:-))من امدم تهران!!!/ بجاش از لرستان که رفتم همش داره برف و بارون میاد:-))

 ‎· mousaviam2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10