مـن الان دلــم بــرف و بـــارون میخواســت ایـن مــدلی سرکار رفتــن کیف داشــت
آره خیلی خوب میشد:)/منو اخراج کنید برف و بارون میاد ‎· جولیا پندلتون