دقیقــا از لحظــه ای که مکان باز شــد حتـی نیــم نگاهــم به توییتـــر ننداختــم