قشنــگ ترکونــد ایران رو ، ههمون بهتـــر حذف شدن کمتــر حرص بخوریم:))