:| کی میخـــوان آپلود آهنگ اینجــا رو درســت کنن؟! من دلــم آهنگ میخــواد
والا ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 @parisa احتمالا ایمیل کردن راه مطمئن تریه :)) ‎· گرگان‌نت (✓)
@gorganet :چجوری نمیشه که:-)) ‎· جولیا پندلتون
مهدی چطوری؟ ‎· پریســــا
از ساندکلود بذار ‎· hadi
@gorganet :تست کردم نمیشه!!! ‎· جولیا پندلتون
از وی‌کی شیر کن میاد اینجا ‎· Hamed
@hameda :وی کی هم نمیتونستم آپلود کنم! ‎· جولیا پندلتون
نه هادی ساند کلود حال نمیده مستقیم کیف داره :)) ‎· پریســــا