:| کی میخـــوان آپلود آهنگ اینجــا رو درســت کنن؟! من دلــم آهنگ میخــواد
@mousaviam2 @parisa احتمالا ایمیل کردن راه مطمئن تریه :)) ‎- گرگان‌نت (✓)
@gorganet :چجوری نمیشه که:-)) ‎- جولیا پندلتون
مهدی چطوری؟ ‎- پریســــا
از ساندکلود بذار ‎- hadi
@gorganet :تست کردم نمیشه!!! ‎- جولیا پندلتون
از وی‌کی شیر کن میاد اینجا ‎- Hamed
@hameda :وی کی هم نمیتونستم آپلود کنم! ‎- جولیا پندلتون
نه هادی ساند کلود حال نمیده مستقیم کیف داره :)) ‎- پریســــا