بنظرم سریــال کیمیا رو ساختــن که بگن : مثبت فکر کنیــن از ستایــش مزخرف تر هم میتونــه باشه :))