چقــــد سرد بـــود اوووووف!
خيلى سرد بود خيلى ‎- بــــــــــاران!