چقــــد سرد بـــود اوووووف!
خيلى سرد بود خيلى ‎· بــــــــــاران!