مهندس "وسیله بر" که داور بازی پرسپولیس و صبا بود همکارمونه ، هر چی بهش گفتیم تو رو خداااای مجیــد بنفع بگیــر گوش نکرد:))) بعدم که پرسپولیس نبرد امروز همش چپ چپ نیگاش میکردم :)))))
01042808.jpg
بازنشسته کرد خودش را که ‎· pirzad
اره دیروز آخرین بازیش بود، خیلی اذیتش کردن ‎· پریســــا