بعضــی ادما آدم رو دچـار فرسایــش میکنن ، کمن آدمایی که یه روح تازه به آدم بدن