یعنــی فوتبال ایــران رو باید کلا بایکوت کنن، یعنــی این چنــد وقت پرچممون رو جلو عربــا کردن تو گــل و حتی بدتر از اون :))