اوه اینجا انگار بمبارانه هی داره توپ و اینا در میکنن :))