بعضیــارو برا طراحی یه کاشــی 20*20 میبرن خارجه ما رو برا طراحــی زمینهای چند هکتاری تا سر کوچــه هم نمیبرن! شرم آوره :)))
چی شده باز غر میزنی :))) ‎- نومیا
اصلنم به شخص خاصی اشاره نمیکنم :)) ‎- پریســــا
هیچی همینطوری یهویی غرم اومد :))) ‎- پریســــا
شرم کن :)) اسکروچ زمین‌خوار ‎- نومیا
:))خودت شرم کن :))) مثل زبل خان همه جا هست ‎- پریســــا
به کمیت نیست به کیفیته:دی:)))))) ‎- سین سین سینا
خواهرم به جای غر زدن برو تافل بگیر اگر نبردن بیا هر چی خواستی بگو :))) ‎- Dr.RoHo