بعضیــارو برا طراحی یه کاشــی 20*20 میبرن خارجه ما رو برا طراحــی زمینهای چند هکتاری تا سر کوچــه هم نمیبرن! شرم آوره :)))
چی شده باز غر میزنی :))) ‎· نومیا
اصلنم به شخص خاصی اشاره نمیکنم :)) ‎· پریســــا
هیچی همینطوری یهویی غرم اومد :))) ‎· پریســــا
شرم کن :)) اسکروچ زمین‌خوار ‎· نومیا
:))خودت شرم کن :))) مثل زبل خان همه جا هست ‎· پریســــا
به کمیت نیست به کیفیته:دی:)))))) ‎· سین سین سینا
خواهرم به جای غر زدن برو تافل بگیر اگر نبردن بیا هر چی خواستی بگو :))) ‎· Dr.RoHo