همیشـــه برای دوستیهــام ارزش قائلم تا جــایی که طرف خودش بی لیاقتیشــو ثابت میکنه. بعد دیگه آسمون بیاد زمین زمین بره آسمون با اون طرف کاری ندارم.

2015-2016 Mokum.place