اصلا حــس سرکار رفتـــن نیست خدایی :))
((((((: اصـــــــلا جرات سرکار نرفتــــــــــــن هم نیســــــــت خدایی - خدا بزرگه دیگه ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ