اصلا حــس سرکار رفتـــن نیست خدایی :))
((((((: اصـــــــلا جرات سرکار نرفتــــــــــــن هم نیســــــــت خدایی - خدا بزرگه دیگه ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ