دوست من پیـش بابام کار میکنه، بابای من با حفظ روحیه نظامیش بشدت وسواسه و دوست من یه آدم بشدت شلخته و پلشت! :)) یعنــی شما فکر کنید هر روز چه اتفاقی می افتــه! الان بابام اومد لیوان خودشــو انداخت توی سطل آشغال، میگــم برا چــی؟ میگه صد بار بهــش گفتم به وسایل شخصی من دست نزنه اونوقت اومده تو لیوان من نمیدونم چی ریخته!آخه دخترم انقد شلخته میشه؟! از این به بعد به هرچی دست بزنه میندازم سطل آشغال! یاد فیلم "آتش بس" می افتــم :))))
:))) خدا صبرشون بده ‎· Mamad
@parisa: (((((: خدا به باباتون سطل آشغال بزرگ و بلندی بده ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
واقعا که عجب دختری هستی ! دوستی و اینا به جای خود ، فکر اعصاب و قلب بابا باید باشی ، من بودم نمیزاشتم یه ساعت هم دیگه این دوست پدر رو عذاب بده ‎· Dr.RoHo
واقعا ممد :))))) ‎· پریســــا
مالیک واقعا اینو نیاز داره :)))))) ‎· پریســــا
(((((: خب معلومه چاره دیگه ای نداریم - دوست شوما با دستای بسته که نمیتونه پیش باباتون کار کنه ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
ارررره:)))) ‎· پریســــا