User avatar

دوست من پیـش بابام کار میکنه، بابای من با حفظ روحیه نظامیش بشدت وسواسه و دوست من یه آدم بشدت شلخته و پلشت! :)) یعنــی شما فکر کنید هر روز چه اتفاقی می افتــه! الان بابام اومد لیوان خودشــو انداخت توی سطل آشغال، میگــم برا چــی؟ میگه صد بار بهــش گفتم به وسایل شخصی من دست نزنه اونوقت اومده تو لیوان من نمیدونم چی ریخته!آخه دخترم انقد شلخته میشه؟! از این به بعد به هرچی دست بزنه میندازم سطل آشغال! یاد فیلم "آتش بس" می افتــم :))))

Comment

:))) خدا صبرشون بده

 ‎· Mamad
Comment

@parisa: (((((: خدا به باباتون سطل آشغال بزرگ و بلندی بده

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

واقعا که عجب دختری هستی ! دوستی و اینا به جای خود ، فکر اعصاب و قلب بابا باید باشی ، من بودم نمیزاشتم یه ساعت هم دیگه این دوست پدر رو عذاب بده

 ‎· Dr.RoHo
Comment

واقعا ممد :)))))

 ‎· پریســــا
Comment

مالیک واقعا اینو نیاز داره :))))))

 ‎· پریســــا
Comment

(((((: خب معلومه چاره دیگه ای نداریم - دوست شوما با دستای بسته که نمیتونه پیش باباتون کار کنه

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

ارررره:))))

 ‎· پریســــا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10