آخ آخ اشتباهی بوس فرستادم برای معاون مالــی سازمان! یعنــی خاک! :))))) یه دفعه صفحه اش اومد بالا! ده بار عذر خواهی کردم ولی خیلی ضایع شد ! :|
:)))))حتما یه حکمتی توش هست ‎- shompi
:)) ‎- mahta
شومپی جون یعنی تف به این حکمت :)))))) ‎- پریســــا
@parisa: :)))) ‎- shompi
ایشونم حتمن برا چند لحظه با یه دنیا تعجب و ناباوری پیش خودش فکر کرده که اینو که شنیده بودم که آدم جایز الخطاست، حالا این پری ها از کی تا حالا جایز الخطای کشنده ای شدن؟؟؟؟؟؟ :))))))) لول ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
اره پیش خودش گفت: بابا این که پلاتونیک بود ! :))))) ‎- پریســــا
پلاتی‌پوس تو کوزه افتاد؟ ‎- Truman
:)))) بوس بی هوا مستحبه :))) ‎- Mamad
ترومن نه بابا اشتباه لپی بود :))) ‎- پریســــا
ممد بوس مومن رو گفتن نه بوس پلاتونیک رو :)))) ‎- پریســــا