اصــولا تو زندگیتــون هیچـوقت فکر نکنیـد هر کـی دوسـت خوبیه همکار خوبی هم میشـه کلا از کار کـردن با دوستاتــون دوری کنیــد ، کلا شــراکت خــر است! بیلیومــی :)))