این نت بابای منــو اورد جلوی چشــم! تو روح شاتــل!