افــه احمد زاده و مسلمان خیلــی خوب بود ادای عربا رو در آوردن :)))