روز درختکاری یکــی اومده بود گفــت گل میخوام گفتم اینا مال پیمانکاره دیدم چاقوشو در اورد گفت بر میدارم ببینم کی میخواد حرف بزنه! گفتم تو انقد روحیه ات لطیفه گل میخوای چکار اصلا؟ :))
و البته اندکی بعد خــِــرکش از پارک پرت شد بیرون ‎· پریســــا
@پریسا چه ادمهایی ‎· 52salam52
عجب ‎· Aliusha
آره امیر میگم که متاسفانه دفتر من تو پارکیه که دقیقا قلب محله خلاف اینجاست تقریبا همه این تیپی هستن اونجا :) ‎· پریســــا
عجب خرتوخریه ‎· شیطان شاخ دار دم دار