User avatar

باورتــون میشــه من امروز ســرکار نرفتــم ؟!

Comment

مگه روز تعطیل هم باید می‌رفتی؟

 ‎· Hamed
Comment

منکه تعطیلات ندارم روزای تعطیل اوج کار ماست

 ‎· پریســــا
Comment

((((: !!نه باورمون نشد که شوما امروز سرکار نرفتید - سوال بعدی، پلیز

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

مالیک سوال بعدیم در مورد فرداشبه بپرسم؟ :))))

 ‎· پریســــا
Comment

(((((: نمیدونستم یکی بودن فردا و دیروز تو زبان اردو و هندی و پنجابی یه روز فارسیم رو کشنده ترین خواهد کرد بسلامتی

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

اصلا من عاشق این کلمه " کل" تو زبون شوما شدم :))))

 ‎· پریســــا
Comment

ولی من از توی خونه وصل شدم و کار کردم مثل یک مرد :دی

 ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10