باورتــون میشــه من امروز ســرکار نرفتــم ؟!
مگه روز تعطیل هم باید می‌رفتی؟ ‎- Hamed
منکه تعطیلات ندارم روزای تعطیل اوج کار ماست ‎- پریســــا
((((: !!نه باورمون نشد که شوما امروز سرکار نرفتید - سوال بعدی، پلیز ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
مالیک سوال بعدیم در مورد فرداشبه بپرسم؟ :)))) ‎- پریســــا
(((((: نمیدونستم یکی بودن فردا و دیروز تو زبان اردو و هندی و پنجابی یه روز فارسیم رو کشنده ترین خواهد کرد بسلامتی ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
اصلا من عاشق این کلمه " کل" تو زبون شوما شدم :)))) ‎- پریســــا
ولی من از توی خونه وصل شدم و کار کردم مثل یک مرد :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛