سعــی کن تمیــزی در نگاه تو باید نه در آن خانه که بدان مینگری ! الان که خسته ام دارم طرفدار این جمله میشم :)))
خونه هیچوقت تمیزی نداره این اصل رو همیشه باید به خاطر داشت ‎· Myri∂m
((((: یعنی الان دارید سعی می‌کنید تمیزی در نگاه مبارکتان باشد؟؟ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
دقیقا میریام :)) ‎· پریســــا
مالیک بعله ! خب خسته شدم دیگه منم که از کار خونه گریزون :))) ‎· پریســــا