من این حـروف نوشتــم چنانچه غیــر ندانسـت... تو هــم ز روی کرامـت چنـــان بخـــوان که تــو دانــی
.... ‎· پریســــا