من همــش نگران خانوم امیـر صالحــی هستم، هنــوز کسی ازش خبــر نداره؟
نه متاسفانه :/ ‎· Myri∂m