!!!والا سال ما که سال "ریاضت مقاومتی" هستش دو روزه آب رو قطع کرده سازمان آب کم شعور نفهم
کم شعور :)) ‎· گرگان‌نت (✓)