یعنــی خاک بر سرشون که هنوز دارن تلاش میکنن برا حج برن و عربستانم اینطوری داره سگ محلشون میکنه ! یه چی میخوام بگم ولی زشته ...