میفرماد: ابرو و باد و مه و خورشید و فلک در کارند داغ این سیزده بدر بر دل ما بگذارند