شاعر میفرماد: تو که نیستی با دلم تک و تنها میشینم ! حافظا
به به ‎- سین سین سینا
((((: !!! یعنی هی میخوایید دست ببرید ابرا رو پاره کنید؟؟ وای حافظا وای حافظا ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
دقیقاا :))))) ‎- پریســــا