یه بزرگی میگــه هر وقت توی جمعــی حس کردی از همه بالاتر و عقل کل تری سریعا اون جمع رو ترک کن