همه که بیدارن! ساعت ۴ صبح نیست مگه؟ شیفت شب همچنان وجود داره؟
پس چی :دی ‎· Hadi.Yalin
:D ‎· Pedram