۴ تا جلسه پشت سر هم و بعدش بالاخره این هفته کوفتی تموم میشه.